Schválený rozpočet 2022

Mateřská škola Cetkovice, p.o., IČO: 70990239

501 Nákup materiálu

486 000,00

502 spotřeba energie

230 000,00

511 opravy a udržování

30 000,00

512 cestovné

1 000,00

513 náklady na reprezentaci

0,00

518 ostatní služby

405 000,00

521 mzdové náklady

2 758 000,00

524 zákonné sociální pojištění

940 000,00

525 jiné sociální pojištění

12 000,00

527 zákonné sociální náklady

65 000,00

538 jiné daně a poplatky

0,00

549 ostatní náklady z činnosti

33 000,00

551 odpisy dlouhodobého majetku

88 700,00

558 náklady z drobného dlouh. majetku

26 300,00

Celkem náklady

5 075 000,00

602 výnosy z prodeje služeb

404 000,00

603 výnosy z pronájmu

0,00

648 čerpání fondů

0,00

662 úroky

0,00

672 transfery SR

4 022 000,00

672 transfery zřizovatel

649 000,00

Celkem výnosy

5 075 000,00


Mgr. Miroslava Sedláková ředitelka MŠ