Schválený rozpočet 2021

Mateřská škola Cetkovice, p.o., IČO: 70990239

501 Nákup materiálu

303 100,00

502 spotřeba energie

170 000,00

511 opravy a udržování

40 000,00

512 cestovné

2 000,00

513 náklady na reprezentaci

0,00

518 ostatní služby

195 000,00

521 mzdové náklady

2 607 000,00

524 zákonné sociální pojištění

866 000,00

525 jiné sociální pojištění

10 000,00

527 zákonné sociální náklady

53 000,00

538 jiné daně a poplatky

0,00

549 ostatní náklady z činnosti

30 000,00

551 odpisy dlouhodobého majetku

131 000,00

558 náklady z drobného dlouh. majetku

0,00

Celkem náklady

4 407 100,00


602 výnosy z prodeje služeb

308 000,00

603 výnosy z pronájmu

0,00

648 čerpání fondů

0,00

662 úroky

100,00

672 transfery SR

3 509 000,00

672 transfery zřizovatel

590 000,00

Celkem výnosy

4 407 100,00


Mgr. Miroslava Sedláková ředitelka MŠ

Schváleno dne: 23.12.2020