Školní vzdělávací program

Školní kurikulum Mateřské školy Cetkovice je zpracováno podle modelového programu podpory zdraví "Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole", které svým komplexním pojetím pokrývá požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola Cetkovice se hlásí k filozofii programu podpory zdraví. Dětem zabezpečíme příznivé klima, kde se budou cítit v bezpečí a které jim poskytne dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj. U dětí vybudujeme základy kompetencí, které jsou důležité pro další etapy vzdělávání. Naučíme děti chránit nejen svoje zdraví, ale i zdraví ostatních. Naučíme děti vnímat odlišnosti jako běžný jev a povedeme je ke vzájemnému respektu a úctě. Podpoříme děti v jejich samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a prožitků. Povedeme děti k otevřené komunikaci.


Obsah vzdělávání

Vzdělávací obsah je tematicky uspořádán do pěti interakčních oblastí. Jeho cílem je naprogramovat cestu k naplňovací cílových kompetencí dítěte na konci předškolního věku, které v budoucnosti povede k získávání klíčových kompetencí člověka podporujícího zdraví.


Téma školního vzdělávacího programu

"Náš svět to je hra, poznávání, objevování a snaha být zdraví"

Naším cílem je vytvářet příznivé, přátelské a klidné prostředí bez stresu, vytvářet situace, kdy se děti učí komunikovat, spolupracovat a hledat řešení. Povedeme děti k rozvoji poznávacích procesů v souladu s jejich individuálními možnostmi, rozvoji samostatnosti, odpovědnosti a vyjádření vlastních názorů. Naučíme je osvojovat si hodnoty uznávané naší společností.

Podtémata

Podtémata obsahují přiřazené cílové kompetence dítěte na konci předškolního věku (komplex předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince). Soubor podtémat s přiřazenými kompetencemi jsou zdrojem, ze kterého třídy čerpají náměty, náplň i cíle pro tematické části.

1. To jsem já

2. Zkouším, co už dovedu

3. To jsme rádi, že jsme tady

4. Poznáváme svět, chráníme přírodu

5. Když jsme zdraví, máme dobrou náladu


Tematické části

Z vypracovaného školního kurikula podpory zdraví vychází třídní učitelky při tvorbě tematických částí pro jednotlivé třídy. Tematické části nejsou součástí školního kurikula, ale máme vytvořena pravidla pro tvorbu třídních programů.

Tematické části jsou v jednotlivých třídách zpracovány s ohledem na věkovou skladbu dětí, jejich znalosti, zájmy a potřeby.