OP JAK

Projekt pro mateřské školy umožňuje čerpat dotaci na personální podporu v MŠ, inovativní vzdělávání a DVPP.


PROJEKT ŠABLONY III
MŠ CETKOVICE

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární a rozvojové aktivity a spolupráci
s rodiči dětí.

Cílem projektu Šablony III je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Aktivity, které vedou ke zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. V rámci projektu budou zařazeny akce, které poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí do základní školy.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023


PROJEKT VÝUKA S VYUŽITÍM ICT
V MŠ CETKOVICE, ŠABLONY II

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování jejich technologických kompetencí. Zajištění základní vybavenosti školy technologiemi a výukovými programy pro předškolní děti. Využití tabletů při vzdělávání dětí, zejména u dětí s povinným předškolním vzděláváním.

Vzdělávací nástroj SMART pro předškoláky

Rozvíjí zrakové vnímání, časovou orientaci, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení.

iSophi SMART je vzdělávací nástroj inovativně propojující tradiční stavebnice s tablety.

Pedagogická diagnostika školní zralosti

Mateřská škola využívá diagnostický nástroj iSophi ke zjištění školní připravenosti. Pedagogická diagnostika byla připravena psychology z PPP STEP ve spolupráci s odborníky z univerzit
a pedagogy z MŠ.

Podrobné informace o tomto diagnostickém nástroji naleznete na stránkách https://isophi.education/.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31.3. 2021

PROJEKT SE SOKOLEM DO ŽIVOTA


Projekt pro předškolní děti, který rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu.

Projekt Se Sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Datum zahájení realizace projektu v MŠ: školní rok 2021/2022

https://sokol.eu/aktualita/projekt-se-sokolem-do-zivota-dela-detem-radost

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí
a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.


UNIVERZITA LEKTORŮ NA ICV MENDELU

Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných, pedagogických, osobnostních
a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje
a Kraje Vysočina.


PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE
V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Název projektu MŠ Cetkovice: Logohrátky

Projekt Logohrátky se zaměřuje na rozvoj komunikativních kompetencí u dětí v Mateřské škole Cetkovice. Zajištění co nejvyšší podpory komunikativních kompetencí dětí, které jsou významné pro přípravu dětí na další etapy vzdělávání a příslibem jejich příznivého vývoje.