Předškoláci

Povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole mají děti, které před začátku školního roku dovrší 5 let věku. Tato povinnost se vztahuje rovněž na děti, kterým byl udělen odklad školní docházky (OŠD).

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Stanovená doba povinného předškolního vzdělávání je v Mateřské škole Cetkovice od 8:00 do 12:00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

V případě nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen dítě z docházky do mateřské školy prokazatelně omluvit - viz Školní řád.


Cílená příprava na školní docházku v naší mateřské škole

Realizovaná pedagogická diagnostika v mateřské škole je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu.

Učitelky v mateřské škole připravují děti na co nejlepší zahájení školní docházky a vytváří podmínky a předpoklady pro pokračování vzdělávání. Při vzdělávání předškolních dětí využíváme následující diagnostické nástroje:

diagnostika "Předcházíme poruchám učení"

diagnostika iSophi + využití tabletů (SMART rozvíjí zrakové vnímání, časovou orientaci, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení)

edukativně stimulační skupiny

screening pro předškolní děti realizovaný ve spolupráci s PPP Vyškov, pracoviště Boskovice


Pedagogická diagnostika "Předcházíme poruchám učení"

S předškolními dětmi realizujeme diagnostiku B. Sindelarové "Předcházíme poruchám učení".

Tato diagnostická metoda se zaměřuje zejména na poznávací funkce a vnímání dítěte. Jde zejména o sféru, která ovlivňuje výkony dítěte v oblasti čtení, psaní a počítání. Na začátku školního roku s předškolními dětmi provedeme diagnostické šetření a následně s každým předškolákem procvičujeme oblasti, které potřebují podporu. Diagnostika obsahuje 19 úkolů, které jsou pro děti přitažlivé a velmi rády a se zájmem je plní.


Diagnostika iSophi

Pedagogická diagnostika vytvořena psychology z PPP STEP ve spolupráci s odborníky z univerzit a pedagogy z MŠ.

Obsahuje sadu úkolů, které učitelka s dítětem realizuje. Vyhodnocení umožňuje zacílit aktivity pro podporu dítěte v oslabených oblastech.

Pedagogická diagnostika školní připravenosti vychází z českých i ze zahraničních vědeckých poznatků a reaguje na potřeby a možnosti českých pedagogů v reálném prostředí mateřských škol.

Vzdělávací nástroj pro předškoláky SMART rozvíjí zrakové vnímání, časovou orientaci, prostorovou představivost, matematické dovednosti a informatické myšlení. Využívá propojení stavebnic a výukových aplikací. Nástroj využívá přednosti tabletu, který je však pouze jednou z částí celého konceptu.


Metoda edukativně stimulačních skupin (ESS)

Pro rodiče a předškolní děti připravujeme edukativně stimulační skupiny (ESS). Všechny paní učitelky absolvovaly kurz ESS v PPP Brno Kohoutova (autorky programu Mgr. J. Bednářová, PhDr. V. Šmardová). Schůzky rodičů a dětí v mateřské škole jsou organizovány zpravidla 1x za 14 dní od listopadu do dubna (10 lekcí).

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá postupně si zvykat na cílenou práci soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla apod.

K tomu, aby se dítě naučilo správně bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí (oblast jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, rozvoj řeči, rozvoj prostorové a pravolevé orientace, rozvoj početních představ).

Kromě poznávacích (kognitivních) kompetencí v programu rozvíjíme i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem pomáháme dítěti osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že úkol je třeba dokončit. Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikační dovednosti. Učí se respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního učení.


Screening pro předškoláky

Ve spolupráci s PPP Boskovice umožňujeme rodičům vyplnění screeningového šetření v mateřské škole, které s dětmi provádí třídní učitelky. Následně je test vyhodnocen v PPP Boskovice a rodiče obdrží z poradny závěry tohoto šetření a další případná doporučení.

Pro rodiče každoročně realizujeme přednášku Mgr. Michaely Dufkové "Školní zralost a školní připravenost". Rodiče získají důležité informace před nástupem dítěte do základní školy.


Doporučené materiály


Desatero pro rodiče předškolního věku

Materiál vydaný MŠMT. Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Učení-v-pohodě.cz

Prakticky zaměřený portál pro rodiče předškoláků a školáků na prvním stupni ZŠ.

https://www.uceni-v-pohode.cz/


Předškoláci

Magazín pro učitelky i rodiče. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské škole.
https://www.predskolaci.cz/


Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, autoři Miluše Havlínová, Eliška Vencálková aj.

Kniha, ze které čerpáme při tvorbě školního vzdělávacího programu Mateřské školy Cetkovice.


Předcházíme poruchám učení, autorka Brigitte Sindelarová

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě

https://www.databazeknih.cz/knihy/predchazime-porucham-uceni-54196


Respektovat a být respektován, autoři Pavel Kopřiva, Jana Nováčková aj.

https://www.databazeknih.cz/knihy/respektovat-a-byt-respektovan-56109


Najděte si svého marťana, autor Marek Herman

Autor s citem popisuje svět malých dětí; jeho pojetí je sympatickou pozvánkou do světa dětské psychiky. Zajímavou pointou je tvrzení, že každý dospělý v sobě nosí malé dítě, svého marťana, který o něm ví všechno..

https://www.databazeknih.cz/knihy/najdete-si-sveho-martana-107623


Jsi tam, brácho?, autoři Marek Herman, Jiří Halda

Knížka je sympatickou pozvánkou do světa Marka Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí a hledání sama sebe.

https://www.databazeknih.cz/knihy/jsi-tam-bracho-422300


Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat, autor Jiří Halda

Populárně naučná kniha, která vás provede těmi nejvýznamnějšími obdobími v životě dítěte. Autor popisuje jevy, které by měly v životě dítěte nastat, aby z něj mohl vyrůst dospělý člověk, který žije vnitřně spokojený život. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/malickosti-na-ktere-byste-pri-vychove-deti-nemeli-zapominat-461342


Máma není služka, máma je dáma, autor Marek Herman

Knížka krátkých fejetonů o výchově a o tom, jak to vlastně udělat, aby doma bylo dobře. Marek Herman zkoumá svět malých dětí, porovnává ho s pohledem nás dospělých a hledá základní kameny, na kterých lze postavit rodinnou pohodu.

https://www.databazeknih.cz/knihy/mama-neni-sluzka-mama-je-dama-479907"Tři bratři v triku"

Videozáznam setkání tří lektorů. Marek Herman, Jiří Halda a Jan Svoboda patří k lektorským legendám v oblasti předškolní pedagogiky.

https://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu


Lidmila Pekařová

Věnuje se přednášení pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky firem a ve školství.

Jak žít a nezbláznit se

https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-zit-a-nezblaznit-se-113535


S.O.S. Skutečné příběhy ze života partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů

https://www.databazeknih.cz/knihy/s-o-s-skutecne-pribehy-ze-zivota-partneru-rodicu-a-deti-a-reseni-jejich-problemu-208518