Provoz mateřské školy

Mateřská škola má otevřeno v pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin. Ráno od 6:30 se děti scházejí ve třídě Berušek. Odpoledne od 15:00 do 16:00 jsou děti ze třídy Včelek společně s dětmi ve třídě Berušek. Vstup do šaten dětí je umožněn pouze přes videotelefon u třídy.

Doporučený příchod dětí do mateřské školy je do 8:30 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou je možný příchod i později. Rodiče dětí, které odcházejí po obědě, tento odchod označí na nástěnce v šatně. Dětem je na tento den odhlášena odpolední svačina.

Děti z mateřské školy mohou vyzvedávat zákonní zástupci dětí nebo pověřené osoby uvedené v evidenčním listě dítěte.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 9. 2022 na částku 300,- Kč za měsíc.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání může požádat zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Rodiče, kteří hradí úplatu za předškolní vzdělávání, mohou uplatnit slevu na dani za zdaňovací období příslušného kalendářního roku do výše stanovené roční minimální mzdy. V kalendářním roce 2022 se jedná o částku až 16.200,-Kč.

Úplata a záloha na stravování se hraní jednou částkou.

Denní řád

Denní řád mateřské školy pružně reaguje na individuální možnosti dětí, umožňuje dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.

06:30 - 07:00

Děti se scházejí ve třídě Berušek. Spontánní aktivity dětí individuální nebo skupinové, individuální vzdělávací činnost.

07:00 - 09:45

Hry a činnosti, které si děti volí z nabídky připravené podle aktuální tematické části, cílená příprava předškolních dětí, spontánní aktivity dětí, řízené činnosti s učitelkou - individuální, skupinové, frontální.

08:45 - 09:15

Průběžná dopolední přesnídávka.

09:45 - 11:45

Pobyt venku (při příznivém počasí se délka pobytu prodlužuje).

11:45 - 12:15

Oběd, příprava na odpolední odpočinek.

12:45 - 14:15

Odpolední odpočinek.
Klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku, individuální a skupinová práce s dětmi.

14:15 - 14:45

Osobní hygiena, odpolední svačina.

13:15 - 16:00

Spontánní zájmové činnosti dětí a aktivity řízené učitelkou, pohybové aktivity.