Provoz mateřské školy

Mateřská škola je v provozu v pracovní dny od 6:30 do 16:00. Ráno do 7:00 se děti scházejí a odpoledne od 15:00 rozcházejí ve třídě Berušky.

Každá třída MŠ má samostatný vchod opatřený videotelefonem.

Doporučený příchod dětí do mateřské školy je do 8:30 hodin. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání do 8:00. 

Rodiče (či jiná přivádějící osoba) přivádějí dítě do třídy MŠ a předávají je učitelce. Pokud dítě odchází domů po obědě, ohlásí toto přivádějící osoba učitelce. Dětem je v tomto případě odhlášena odpolední svačina.

Děti z mateřské školy mohou vyzvedávat zákonní zástupci dětí nebo jimi písemně pověřené osoby.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 9. 2022 na částku 300,- Kč za měsíc.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

O prominutí úplaty za předškolní vzdělávání může požádat zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Úplata a záloha na stravování se hradí předem převodem na bankovní účet školy.

Denní řád

Denní řád mateřské školy pružně reaguje na individuální možnosti dětí, umožňuje dětem dostatek prostoru pro spontánní hru a respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí.

6:30 – 7:00

 • scházení dětí ve třídě Berušky

6:30 – 9:15

 • volná hra a spontánní činnosti a aktivity dětí
 • průběžné plnění úkolů z denní výchovně vzdělávací nabídky
 • řízené aktivity skupinové i individuální

8:45 – 9:15

 • postupná dopolední přesnídávka

9:15 – 9:45

 • dopolední kruh
 • rozumová výchova
 • aktivity logopedické prevence
 • hudební a pohybové hry a aktivity
 • hygiena a příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku

11:45 – 12:30

 • oběd
 • osobní hygiena dětí
 • příprava na odpočinek

12:30 – 14:15

 • odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 15:00

 • průběžná odpolední svačina
 • osobní hygiena

14:15 – 16:00

 • volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na spontánní hru
 • zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

15:00 – 16:00

 • rozcházení dětí ve třídě Berušky